Projektets rapporter

Att lära av mirakel – att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande

Att lära av mirakel behandlar tretton olika områden och aspekter av arbetsintegrerande socialt företagande. Boken tar upp sådant som finansiering, delaktighet, rekrytering, stödstrukturer, hållbarhet och social franchising. Förhoppningen är att den ska bidra till större förståelse för de arbetsintegrerande sociala företagens villkor.
I de arbetsintegrerande sociala företagen såväl som i olika projekt växer det fram kunskaper om arbetssätt som kan bidra till effektivare framtida satsningar på arbetsintegrerande sociala företag såväl som bidra med viktiga lärdomar för annat företagande såväl som för arbetslivet i stort. Det gäller såväl arbetets organisering som konsten att driva och utveckla företag när inte maximal avkastning på kapital är främsta målet, utan i stället maximal avkastning i arbetstillfällen för använda resurser.

Den här boken finns även i form av en bok som passar perfekt att läsa i läsplattan. Tänk på miljön innan du beställer en pappersupplaga.

Ladda hem rapporten här

Du kan ävern ladda hem bokens kapitel separat nedan.

Kapitel 1, Att rekrytera deltagare till projekt, Hopp, motivation och engagemang
Kapitel 3, Delaktighet
Kapitel 4, Det svåra mångsidiga ledarskapet
Kapitel 5 Det möjligjörande mötet
Kapitel 6 Socialt företagande – hur social måste man vara? Att arbeta med neuropsykiatriska diagnoser
Kapitel 7, Hållbara affärsval inom socialt företagande
Kapitel 8, Om inkubatoreroch andra stödstrukturer
Kapitel 9, Att klara finansieringen
Kapitel 10, Jämställdhet – varför och hur?
Kapitel 11, Arbetsintegrerande sociala företag och immigranter – en översikt
Kapitel 12 Att styra och sätta ord på vad man gör
Kapitel 13, Social franchising

Att stödja utan att styra – Hur kan kommuner göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra är producerad med uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande och försöker ge svar på de vanligaste frågorna från kommuner som vill stödja framväxten av arbetsintegrerande sociala företag. Frågor kring tillämpning av regelverk som Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, Konkurrenslagstiftning och EU:s statsstödsregler återkommer ständigt. Men också frågor som var hittar vi eldsjälarna? Hur visar vi att vi är intresserade av att stödja utvecklingen? För vilka är det lämpligt med sociala företag?

 Ladda hem rapporten här

Varför startas ESF-projekt för att arbeta med entreprenörskap och företagande?

I denna studie undersöks vilka beskrivningar av problem som projektägare lyfter fram som motiv till projekt som arbetar med entreprenörskap och företagande samt hur de motiverar valet att arbeta med entreprenörskap och företagande som lösning.

Ladda hem rapporten här

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering – tre studier av projekt kring företagande och entreprenörskap i den Europeiska socialfonden

I rapporten Ledarskap, Företagandets pedagogik och validering presenteras tre studier som gjorts på uppdrag av Temagrupp Entreprenörskap och Företagande. De har skilda inriktningar men förenas i sin nyfikenhet på olika modeller för att arbeta med målet att nå egenförsörjning för långtidsarbetslösa genom användandet av företagande som verktyg.

Ladda hem rapporten här

Verksamma strategier för ökat och hållbart arbetsintegrerande socialt företagande
Rapporten utgår från erfarenheter i regionala projekt av upplevda fördelar med att samtidigt som man satsar på företagande inom den sociala ekonomin, genomföra insatser för kompetens- och organisationsutveckling. En kombinerad insats av åtgärder för individer och påverkan av strukturer genom kompetens- och organisationsutveckling verkar leda till bättre resultat och ökar olika aktörers öppenhet för den sociala ekonomin samt förmågan att ge stöd.

Ladda hem rapporten här

Studie om samarbetet mellan sociala företag och övrigt näringsliv
Denna rapport är en första kartläggning av olika former av samarbete mellan sociala företag och övrigt näringsliv. I rapporten samlas beskrivningar av hur samverkan mellan näringsliv och den sociala ekonomin fungerar i praktiken. Förhoppningen är att den här rapporten ska vara värdefull för aktörer i den sociala ekonomin som vill etablera nya verksamheter.

Ladda hem rapporten här

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Temagrupp Entreprenörskap och Företagande ger här förslag inom nio områden som kan öka möjligheterna för långtidsarbetslösa, långtidssjuka och andra med svårigheter på arbetsmarknaden att nå egenförsörjning genom företagande.

Ladda hem rapporten här

Egenanställning – en väg till jobb för långtidsarbetslösa?

Rapporten resonerar kring förutsättningarna för egenanställning att vara en väg till arbete för långtidsarbetslösa. Den visar på trender i samhället som talar för ett ökat intresse för att anlita i stället för att anställa men också på de svårigheter i regelverk som behöver lösas. Rapporten bygger på intervjuer och författarens erfarenheter från branschen.

Författare: Fredrik Arvas

Ladda hem rapporten här

Är entreprenörskap och företagande verksamma medel mot utanförskap och utestängning från arbetsmarknaden?

I rapporten identifieras metoder och arbetssätt som har förutsättningar att motverka utanförskap på arbetsmarknaden. Rapporten anger också områden som rapportförfattarna anser bör studeras vidare, och bygger på studier av projekt i Mellersta och Övre Norrland som är finansierade av Europeiska Socialfonden.

I rapportens föreslås en rad insatser för att påverka arbetsgivares attityder till att anställa personer som befinner sig i utanförskap.  Rapporten efterlyser också behovet av proaktiv marknadsföring av hur entreprenörskap och företagande kan användas som medel för att motverka utanförskap.

Rapporten identifierar även ett antal organisatoriska hinder för spridningen av metoder och arbetssätt.

Författare: Studierna har genomförts av Ledningskonsulterna M Tham AB.

Rapporten finns att läsa här.

Mångsidigt entreprenörskap i Syd-svenska Socialfondsprojekt

I rapporten anges att en tydlig förankring i kommunen och det lokala näringslivet underlättar i arbetet med entreprenörskap och företagande i projekt. Rapporten bygger på fallstudier av 14 projekt finansierade av Europeiska Socialfonden som genomförs i Sydsverige.

Några andra slutsatser från studien är att utanförskapets grad och karaktär avgör individernas förmåga till entreprenöriell utveckling. Även kunskaper i svenska språket och projektledarens roll har betydelse för projektets möjlighet att arbeta med entreprenörskap och företagande. Rapporten konstaterar också att breda definitioner av entreprenörskap är svåra att mäta.

Författare: Jan Persson, Ylva Grauers, Emilia Johansson, Caroline Holmgren.  Studierna har genomförts av Oxford Research AB.

Rapporten finns att läsa här.

Entreprenörskap som bryter utanförskap och beroende

En av slutsatserna i rapporten är att projekt som har tagit ett helhetsgrepp på entreprenörskapsprocessens samtliga skeden, som lyckas väcka ett intresse hos individen, som ger individen kunskap och verktyg för att utöka den entreprenöriella förmågan, har nått bäst resultat med att öka integration och minska utslagning på arbetsmarknaden.

I rapporten konstateras dock att det är svårt att dra entydiga slutsatser kring möjligheterna att använda entreprenörskap och företagande som ett verktyg för att öka integration och minska utslagning på arbetsmarknaden.  Rapporten bygger på studier av projekt finansierade av Europeiska Socialfonden som genomförs i Norra Mellansverige och Småland och Öarna.

Rapporten formulerar ett antal policyrekommendationer baserade på rapportens slutsatser. Bland annat föreslås ökad samverkan mellan projekt för att främja synergieffekter och långsiktig påverkan. Utveckling av stödsystem för det sociala företagandet i syfte att utanförskap och bidragsberoende ska kunna minska tillsammans med t.ex. kommuner, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är andra viktiga slutsatser. Ytterligare rekommenderas arbete med att synliggöra och i största möjliga mån motverka strukturella hinder kopplade till försörjningsstöd samt till regelsystemet inom ESF. Slutligen föreslås att en tydligare definition av entreprenörskap och företagande som verktyg tillämpas.

Författare: Rapporten Entreprenörskap som bryter utanförskap och beroende är skriven av Kontigo AB.

Rapporten finns att läsa här.

Inte vilket företagande som helst

Kan entreprenörskap och företagande bidra till att förhindra utslagning och underlätta inträdet på arbetsmarknaden? Rapporten Inte vilket entreprenörskap och företagande som helst försöker besvara den frågan genom att belysa och analysera ett mångfacetterat entreprenörskap med fokus på människor som av olika anledningar har svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

Rapporten baseras på en studie av sju projekt som finansieras av Europeiska socialfonden och som grundas på idén att entreprenörskap och företagande kan bidra till att förhindra utslagning och underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Studien berör inte vilket entreprenörskap och företagande som helst utan är relaterad till en framväxande marknad av många inblandade aktörer. Ett område där utvecklingen ofta uppfattas som fragmenterad.

Författaren pekar på behovet av en systematisk uppföljning av enskilda individers upplevelser av olika typer av entreprenörskap och företagande och effekten av olika insatser för att stärka individers möjligheter till försörjning. Man pekar också på behovet av översyn och förenklingar av regelverk som påverkar villkoren för aktörer i den sociala ekonomin.

Författare: Fil.Dr. Malin Gawell, ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagarforskning.

Rapporten finns att läsa här. 

Entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden

Genom en övergripande analys av entreprenörskap och företagande i projekt finansierade av Europeiska socialfonden ges en överblick över projekt som är relevanta för den tematiska gruppens arbete.

Rapporten redogör för grunden till en gemensam kunskapsbas med fokus på entreprenörskap och företagande relaterad till målsättningen att förhindra utslagning från, och möjliggöra återinträde på arbetsmarknaden.

En slutsats är att de studerade projekten uppvisar stor variation i former för entreprenörskap och företagande. Denna variation bidrar på flera sätt till tillväxt och samhällsutveckling.

Författare: Fil.Dr. Malin Gawell, ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagarforskning.

Rapporten finns att läsa här.

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Rapporten visar hur offentliga verksamheter kan använda upphandling för att nå samhälleliga mål utan att ge avkall på regelverken.

Det handlar dels om att ställa krav på sociala hänsyn vid upphandling, men också om att skapa mervärde genom att planera och genomföra köp och upphandlingar som förutom att en myndighet får en tjänst utförd, också ökar samhällsnyttan i myndighetens verksamhet.

Exempel på sådana mervärden kan vara att skapa fler hållbara företag och arbetstillfällen som ger utsatta grupper möjlighet till arbete och egen försörjning.

Rapporten finns att läsa här.

Entreprenörskap och företagande – förutsättningar i projekt

Entreprenörskap och företagande i olika former kan vara en typ av lösningar för att häva individers utanförskap.

Erfarenheterna från studier av 14 utvalda projekt med finansiering från Europeiska socialfonden visar på lärorika exempel som illustrerar framgångsfaktorer och hinder i arbetet för att förändra, förbättra och förstärka sysselsättningspolitiken.

Några slutsatser från studien är att entreprenörskap och företagande kan bidra till att häva utanförskap om det finns en tydlig projektlogik och projektledning. En annan avgörande faktor för projektens inriktning och aktiviteter är vilken typ och grad av utanförskap som representeras hos individerna i projektet.

Författare: Christer Johansson, Lars Niklasson & Charlotte Norrman, Linköpings Universitet.

Rapporten finns att läsa här.

En kommentar till Projektets rapporter

  1. Ping: Egenanställning – kan man fakturera sig in på arbetsmarknaden? | Temagrupp Entreprenörskap & Företagande

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s